fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Warszawie.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole288.waw.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-13

Status po względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Choroszczuk

 • E-mail:  p288@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 633-90-82
 • Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Warszawie
 • Adres: ul. Elbląska 63a, 01-737 Warszawa
 • E-mail: p288@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 633-90-82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole znajduje się na Żoliborzu przy ulicy Elbląskiej 63a. Wejście na teren przedszkola z chodnika obok parkingu od ulicy Elbląskiej, przez furtkę z domofonem, na którym wystarczy przycisnąć klawisz z dowolną cyfrą.

Do budynku prowadzi chodnik. Budynek posiada 3 wejścia. Wszystkie drzwi prowadzące do przedszkola są drzwiami jednoskrzydłowymi. Wejście główne jest wejściem z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście boczne i ogrodowe uniemożliwia dostanie się do budynku ze względu na schody. Aby dostać się do wnętrza budynku należy zadzwonić dzwonkiem (wejście główne) lub wcisnąć dowolną cyfrę na domofonie (wejście boczne). Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy obsługi.

Po wejściu do budynku na poziomie parteru znajduje się  duży hol, pomieszczenia administracyjne, 3 sale dziecięce oraz toaleta dla dzieci.

Budynek jest wielokondygnacyjny. Na pierwsze piętro prowadzą 2 ciągi schodów drewnianych. Na tym poziomie znajdują się 3 sale dziecięce, hol, gabinet psychologa i logopedy oraz toaleta dla personelu. Do piwnicy również prowadzą 2 ciągi schodów oznakowanych taśmą kontrastową. W podpiwniczeniu znajduje się szatnia dziecięca, pomieszczenia gospodarcze oraz 2 sale do zajęć ze specjalistami. W budynku nie ma wind. Żadna z toalet znajdujących się w budynku nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla. Nie ma również głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo. Jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego online


Utworzył: Urszula Choroszczuk
Data utworzenia: 2023-03-13 11:53
Opublikował: Urszula Choroszczuk
Data publikacji: 2023-03-13 11:56