fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

O PRZEDSZKOLU

Grupy integracyjne

W przedszkolu od kilkunastu już lat funkcjonują oddziały integracyjne - to znaczy takie, do których przyjmowane są zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Były i są u nas dzieci z zespołami genetycznymi (np. zespołem Downa), dzieci autystyczne i z cechami autyzmu, dzieci niedowidzące i z niedosłuchem, przewlekle chore oraz dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju, także z niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na bariery architektoniczne w przedszkolu nie mogą przebywać dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

 

W grupach integracyjnych oprócz pedagogów przedszkolnych wychowawcami są pedagodzy specjalni - są to specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, terapeutycznej lub oligofrenopedagogiki, których zadaniem jest jak najlepsze dostosowanie treści programowych do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz jak najlepsza integracja tych dzieci i ich adaptacja do warunków przedszkola.

 

Nad rozwojem dzieci czuwają dodatkowo zatrudnieni w placówce specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitanci oraz terapeuci SI (specjaliści w zakresie integracji sensorycznej).