fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Procedury

Procedura Przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288

I. Procedura przyprowadzania dziecka do Przedszkola

 1. Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby pełnoletnie przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi lub osobie z personelu Przedszkola.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola w godzinach od 7.00 do 9.00. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 900.
 3. Rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko z oddziałów młodszych lub dziecko posiadające orzeczenie, mają obowiązek osobiście oddać je pod opiekę nauczyciela grupy.
 4. W przypadku dzieci starszych rodzic upewnia się, czy dziecko dotarło do sali np. dzwoniąc domofonem.
 5. Podczas przebierania się dziecka w szatni to rodzic nadzoruje dziecko i odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 6. Odpowiedzialność za dziecko ponosi Przedszkole dopiero po przekazaniu dziecka pracownikowi przedszkola.
 7. Niedopuszczalne jest pozostawienie samego dziecka bez opieki w szatni przez rodziców oraz wpuszczanie samego dziecka na teren lub do budynku Przedszkola.
 8. W przypadku takiego pozostawienia dziecka bez opieki to rodzic lub osoba przyprowadzająca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
 9. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana towarzyszyć i przypilnować dziecko w szatni podczas, gdy będzie się przebierało.
 10. Pani Szatniarka nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w szatni, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub osoby przyprowadzające dziecko do Przedszkola.

II. Osoby upoważnione do obioru dziecka z Przedszkola

 1. Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.
 2. Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do obioru dziecka muszą być pełnoletnie.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka z Przedszkola tylko pisemnie poprzez złożenie stosownego upoważnienia nauczycielowi w grupie, do której uczęszcza dziecko.
 4. Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie lub odebraną władzę rodzicielską.
 5. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer dowodu osobistego tej osoby.
 6. Upoważnienie powinno być złożone przed planowanym odebraniem dziecka przez osobę trzecią i jest ono ważne przez jeden rok szkolny.
 7. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 8. Upoważnienie powinno być przechowywane przez nauczyciela w dokumentacji grupy, natomiast w sali zajęć z której rozchodzą się dzieci, powinna znajdować się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dziecka z każdej grupy.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 10. Rodzicie mogą upoważnić określoną osobę dorosłą do stałego lub jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
 11. Żadna telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniania przez pracowników Przedszkola.
 12. Na prośbę nauczyciela lub innego pracownika Przedszkola osoba odbierająca dziecko z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.
 13. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.
 14. Rodzice nie mogą wzajemnie ograniczać sobie prawa do odbioru dziecka, tylko sąd może ograniczać prawa rodziców.

III. Zasady odbierania dziecka z Przedszkola

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki nie później niż do godz.1730.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście lub dzwoniąc domofonem (w przypadku starszych dzieci) od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.
 3. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 4. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Przedszkola pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych do sprawowania opieki nad dzieckiem.
 5. Rodzic nie może odebrać dziecka dzwoniąc domofonem i czekać na zewnątrz budynku na jego przyjście.
 6. W czasie pobytu dziecka w szatni to rodzic ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
 7. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko w sytuacji, kiedy rodzic je odbiera a pozostaje ono jeszcze na terenie przedszkola lub ogrodu.
 8. W takim przypadku pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi osoba odbierająca dziecko.

IV. Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola

 1. W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną w upoważnieniu w celu uzyskania informacji na temat powodu nieodebrania dziecka z Przedszkola.
 2. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora, a w przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.
 3. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inną upoważnioną przez rodziców osobę bądź w przypadku konieczności oczekiwania na przyjazd Policji nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy Przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny odebrania dziecka.
 5. W przypadku odebrania dziecka przez Policję, nauczyciel podpisuje stosowne dokumenty dotyczące odebrania dziecka z przedszkola.
 6. Policja decyduje, jakie są dalsze działania w stosunku do dziecka.

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że dziecko z przedszkola odbiera osoba będąca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 1. W przypadku podejrzenia, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) lub osoba upoważniona do odbioru dziecka, będąca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel odmawia wydania dziecka i powiadamia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola.
 2. Jeżeli osoby, o których mowa wyżej, będąc w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub przyjęcie środków odurzających, zachowują się agresywnie lub odmawiają opuszczenia terenu Przedszkola, nauczyciel lub Dyrektor Przedszkola zwraca się o interwencję do Policji.
 3. Nauczyciel lub Dyrektor Przedszkola zawiadamia o zdarzeniu drugiego rodzica lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka, zobowiązując go/ją do osobistego odebrania dziecka z Przedszkola.
 4. W razie gdy w związku z zaistniałą sytuacją mimo zakończenia czasu pracy Przedszkola, dziecko nie zostało odebrane, Dyrektor wyznacza nauczyciela, który jest zobowiązany sprawować opiekę nad dzieckiem na terenie Przedszkola do czasu wyjaśnienia sprawy.
 5. W razie przedłużającej się nieobecności osób zawiadomionych, Dyrektor zwraca się o pomoc do Policji.

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy