fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

OFERTA

Grupy integracyjne

W przedszkolu od kilkunastu już lat funkcjonują oddziały integracyjne - to znaczy takie, do których przyjmowane są zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Były i są u nas dzieci z zespołami genetycznymi (np. zespołem Downa), dzieci autystyczne i z cechami autyzmu, dzieci niedowidzące i z niedosłuchem, przewlekle chore oraz dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju, także z niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na bariery architektoniczne w przedszkolu nie mogą przebywać dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

 

W grupach integracyjnych oprócz pedagogów przedszkolnych wychowawcami są pedagodzy specjalni - są to specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, terapeutycznej lub oligofrenopedagogiki, których zadaniem jest jak najlepsze dostosowanie treści programowych do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz jak najlepsza integracja tych dzieci i ich adaptacja do warunków przedszkola.

 

Nad rozwojem dzieci czuwają dodatkowo zatrudnieni w placówce specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitanci oraz terapeuci SI (specjaliści w zakresie integracji sensorycznej).

 

Rozkład dnia

 

7:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy.
8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne. Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:00 - 9:15 Przygotowania do zajęć.
9:15 - 10:15 Zajęcia obowiązkowe z całą grupą: plastyczne, muzyczne, ruchowe.
10:15 - 10:30 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
10:30 - 11:30 Pobyt w ogrodzie - obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym, zabawy dowolne.
11:30 - 11:45 Powrót z ogrodu, pobyt w szatni.
11:45 - 12:00 Zabawa ruchowa. Czynności osobisto-higieniczne w łazience. Przygotowanie do obiadu.
12:00 - 12:45 Obiad.
12:45 - 13:00
młodsze grupy:   starsze grupy:
Przygotowanie do leżakowania.   Odpoczynek po posiłku.
13:00 - 14:20
młodsze grupy:   starsze grupy:
Leżakowanie.   Zajęcia organizowane z całą grupą. Zabawa ruchowa.
14:20 - 14:30 Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.
14:30 - 15:00 Podwieczorek.
15:00 - 17:30 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Praca z dzieckiem- indywidualna i zespołowa. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy. Rozchodzenie się dzieci