fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Integracja

Integracja

 

Zasady organizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami  w przedszkolach regulują przepisy prawa:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe

( art.127 ust. 19 pkt 2)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020 r., poz.1309 z późn. zm.).

 

Nasze Przedszkole posiada wieloletnie (pierwsze grupy integracyjne utworzone były w latach dziewięćdziesiątych), doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na :

 •  niepełnosprawność  ruchową w tym z afazja
 • niepełnosprawność w zakresie wzroku
 • niepełnosprawność w zakresie słuchu
 • autyzm i zespół Aspergera  
 • niepełnosprawność intelektualną  w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • niepełnosprawności  sprzężone

Rekrutacja  dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się cały rok, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 • Rodzic deklarujący chęć zapisania dziecka  do naszego przedszkola  zgłasza się do dyrektora przedszkola przedstawiając orzeczenie, a następnie przychodzi z dzieckiem i rozmawia z pracownikami przedszkola: psychologiem i nauczycielem wspomagającym.
 • Zakwalifikowanie dziecka odbywa się w oparciu o analizę treści orzeczenia, w tym zawartych w nim zaleceń, obserwację dziecka pod kątem jego potrzeb i funkcjonowania oraz ocenę aktualnych możliwości przedszkola co do zapewnienia dziecku właściwych dla jego potrzeb warunków pobytu i wspomagania.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnia dziecku:

 • realizację podstawy programowej w zakresie edukacji przedszkolnej, w tym dostosowanie wymagań programowych do aktualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka
 • wsparcie nauczyciela wspomagającego /pedagog specjalny/ podczas zajęć edukacyjnych
 •  opiekę specjalistów: logopedy, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty (zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu)
 • integrację dzieci z niepełnosprawnościami ze środowiskiem rówieśniczym

Organizacja pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określona jest przez Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny.

 • IPET opracowywany jest przez Zespół nauczycieli i specjalistów w ciągu trzydziestu dni od momentu otrzymania przez przedszkole orzeczenia, w tym, kiedy orzeczenie zostało złożone w okresie rekrutacji na dany rok szkolny, do 30 września.
 • IPET określa
 • Zakres i sposób dostosowania programu przedszkolnego oraz wymagań  edukacyjnych o których mowa w art. 44b ust.8 pkt1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem.
 • Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne  z dzieckiem.
 • Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 • Działania wpierające rodziców.
 • Zakres współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka.
 • Zajęcia rewalidacyjne, oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby dziecka.
 • Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do niepełnosprawności dziecka, w tym wykorzystanie technologii wspomagających kształcenie.
 • W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania dziecka, wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.

Pracę z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje, realizuje i monitoruje Zespół

 • W skład Zespołu, który jest ustalany odrębnie dla każdego dziecka, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, wchodzą nauczyciele oraz specjaliści.

 W naszym przedszkolu w skład zespołów wchodzą specjaliści :

- logopeda,

- psycholog,

- terapeuta integracji sensorycznej,

- fizjoterapeuta

- oraz, w każdej grupie, pedagog specjalny.

 • Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz dokonując, w miarę potrzeb, jego modyfikacji.
 • Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.

               W pracy z dziećmi dbamy o:

 • rozwój edukacyjny,
 • uspołecznienie w grupie rówieśniczej,
 • rozwijanie zainteresowań.

               Szczególną uwagę przykładamy do współpracy z rodzicami dzieci

 • wspieramy rodziców w procesie wychowania, 
 • zachęcamy do włączania się w proces stymulacji rozwoju i działań edukacyjnych,
 • systematycznie informujemy o postępach dziecka i obserwowanych jeszcze trudnościach.